Манай компани Сэлэнгэ аймгийн СХЗХ-т 1 болон 3 фазын цахилгааны тоолуур шалгах ажлын эталон тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө.

Манай компани Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэст 1 болон 3 фазын цахилгааны тоолуур шалгах ажлын эталон тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө. Мөн эталон тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, тоног төхөөрөмж дээр тоолуур шалгах сургалтыг СХЗХ-ийн хэмжүүрийн улсын шалгагчид хийлээ.