“Мэйжүрмэнт” ХХК нь

Манай компани Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу аймгийн төвийн хэрэглэгчдийг Ухаалаг тоолуураар хангах бараа нийлүүллээ.